Adaros företagsblogg

Tips och intressanta nyheter

Adaro Bokföring uppdaterat för Mavericks

Adaro Bokföring är nu uppdaterad och ska fungera ännu bättre på OS X 10.9, Mavericks. Förutom vissa förbättringar angående stabiliteten är nu rapportdelen anpassad för att hantera gester när det gäller storlek på rapporterna.

Nyheter i Adaro Bokföring 1.2.3:

 • Förbättrad stabilitet på OS X 10.9 Mavericks
 • Hanterar zoomgester i rapportvisningen
 • Importera SIE-fil genom att dra filen till bokföringsvyn
 • Läs in säkerhetskopia med dubbelklick
 • Mindre rättningar och förbättringar

För att kunna använda zoomgesterna i rapportvisningen krävs att man kör antingen OS X 10.8 eller 10.9. Du kan använda smart zoomning (knacka två gånger i snabbföljd med två fingrar på styrplattan) för att zooma in rapporten till lagom storlek för fönstret du använder. Gör samma gest igen för att gå tillbaka till standardläge.

Du kan enkelt zooma in och ut en rapport genom att nypa med två fingrar på styrplattan. Som tidigare kan du naturligtvis rulla rapporten med gester. Det finns också snabbkommando för att zooma ut och in. De ligger nu på CMD + och CMD – precis som för de flesta andra appar. Den tidigare stegvisa zoomningen har ersatts med menyval under menyn “Visa”.

SIE-filer kan nu enkelt importeras genom att man helt enkelt drar dem till bokföringsvyn i programmet. Dra och släpp en SIE-fil på verifikatgridden så kommer importdialogen automatiskt upp. Importen görs sedan på samma sätt som tidigare.

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt

Det är enkelt att skapa en Rot eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt. Hanteringen är flexibel och du kan till stor del själv bestämma hur du vill arbeta. Skickar du många rot- eller rutfakturor kan du skapa en elektroniska ansökningar som du skickar upp till skatteverket. Skapar du däremot bara någon enstaka sådan faktura kanske du istället vill skapa en manuell ansökan som du sedan använder som förlaga för din ansökan. Om du föredrar det kan du hantera ansökningarna helt separat och bara skapa fakturorna och registrera betalningarna i appen.

För att kunna göra Rot-fakturor i Fakturera Enkelt behöver du

 • Slå på Rot-fakturor i inställningarna
 • Skapa en faktura med typen Rot
 • Skriva en fakturarad som avser arbete för skattereduktion
 • Ange minst en person med personnummer som ska göra skattereduktionen

På fakturan kommer det att framgå hur mycket köparen (kunden) ska betala och hur mycket som kommer att sökas som preliminär skattereduktion från skatteverket. En text på fakturan visar också vilka personer som skattereduktionen avser och vilka belopp det gäller.

Aktivera rot- eller rutfakturor i inställningarna

RotrutInställningarRotInställning

Funktionerna för att hantera rot och rut är inte alltid aktiva. Om du vill arbeta med rot- och/eller rutfakturor kan du slå på dessa funktioner genom att gå till inställningsfliken för Rot och Rut. Här kan du också ändra nästa ansökningsnummer. Det kan vara bra om du kanske redan skickat ansökningar och vill hålla isär numren.

Elektroniska ansökningar i formen xml-filer kan tyvärr inte laddas upp direkt till Skatteverkets e-tjänster från en iPhone eller iPad. De måste först skickas till en dator. Här kan du lägga in en e-postadress så att du kan skicka filerna till dig själv eller någon annan som hanterar ansökningarna.

Skapa en rotfaktura

Rotfakturatyp

En rotfaktura skapas på samma sätt som en normal faktura förutom att man som fakturatyp väljer Rot-faktura. Denna typ visas bara om man aktiverat Rot i inställningarna.

RotartikelRot fakturarad
Man kan bara söka skattereduktion för kostnader som avser arbete. I Fakturera Enkelt kan du antingen skapa artiklar som avser arbete eller så anger du direkt på fakturaraden att det gäller arbete. Dessa rader markeras i fakturan med ett R för att det ska framgå vilka fakturarader som ligger till grund för beräkningen av den preliminära skattereduktionen.
Rotfaktura

Skapa en fördelning av skattereduktionen

Fördela skattereduktionFördela på flera personer
Om det är flera personer som ska dela på skattereduktionen kan du enkelt lägga till dem på fakturan och fördela beloppet emellan dem. Normalt gör appen en automatisk fördelning av beloppet på de personer som ingår på fakturan men du kan också skapa en manuell fördelning om alla personerna inte söker samma belopp.

Ofta är kunden på fakturan också den som söker skattereduktionen men det behöver inte vara så. Om kunden också söker skattereduktion kan du förenkla ditt arbete genom att redan i kundinformationen ange kundens personnummer (tänk på att årtalet i kundens personnummer skrivs med fyra siffror). Då föreslås kunden alltid som en av de personer som ingår i fördelningen.
Fastighetsbeteckning
För en rotfaktura måste man också ange vilken fastighet det gäller. Det gör du också i fördelningsdialogen. Fastighet anger man antingen som en fastighetsbeteckning eller, om det gäller en bostadsrättsförening, föreningens organisationsnummer samt lägenhetens beteckning.

För rutfakturor kan man förenkla arbetet genom att lägga upp personnumret direkt på kunden (tänk på att det måste vara med fyrsiffrigt årtal). Kunden kommer då automatiskt att vara den som skattereduktionen söks för och eftersom man inte behöver ange fastighet så behöver man inte öppna fördelningsdialogen alls.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Registrera betalningar för rot- och rutfakturor
Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Rot- och rutfakturor som du skickat och där kunden har betalt sin del av arbetskostnaden ligger till grund för en begäran om utbetalning från Skatteverket. Om du bara skapar någon enstaka rot- eller rutfaktura kanske du hanterar ansökan helt manuellt utanför appen. Det går naturligtvis bra och du kan registrera betalningar från kund och Skatteverket precis som vanliga delbetalningar.

Rotknapp
Du kan också använda dig av Fakturera Enkelts funktioner för att skapa ansökningar. De kan hjälpa dig antingen du vill skapa manuella eller elektroniska ansökningar. Du når ansökningsdialogen genom att knacka på Rot (eller Rut) ovanför fakturalistan.

Ansökningsfliken

I ansökningsdialogen kan du se tidigare ansökningar samt skapa nya ansökningar. Du kan också se eventuella fakturor som appen inte kan skapa ansökningar för. Det kan gälla fakturor som bara är delbetalda till exempel.

Visa ansökningsbara
Här visas en lista på de personer som en ansökan kommer att innehålla. Denna information hämtas från fördelningen av skattereduktion på de fakturor där kundens betalning är gjord. Inom parentes visas antalet fakturor som ansökan kan göras för.

Skicka elektronisk ansökan
Skapar en elektronisk ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan tyvärr inte laddas upp direkt till Skatteverket eftersom deras tjänster inte är kompatibla med iPhone och iPad. I stället skickas filen till en dator där man kan ladda upp filen.

Skapa manuell ansökan
Skapar en manuell ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan sedan visas från listan över ansökningar och kan vara en hjälp när man fyller i Skatteverkets blankett.

En fördel med att skapa en manuell ansökan är att det kan förenkla arbetet med att pricka av inbetalningar när redovisningen kommer från Skatteverket.

Visa ej ansökningsbara
Här visas de rot- och rutfakturor där det av någon anledning inte finns tillräckligt mycket information för att skapa en ansökan. En kort informationstext visar vad som saknas. I bland kan fakturor hamna här tillfälligt, till exempel vid delbetalningar av kundens andel.

Om man vill ansöka om utbetalning för fakturor som ligger här måste den hanteringen göras utanför appen. Betalningar kan sedan registreras på vanligt sätt.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

Rot- och rutfakturor betalas normalt som två delbetalningar. Först registreras den betalning som kommer från kunden. Först därefter kan ansökan till Skatteverket om skattereduktion skickas in. När ansökan är godkänd betalar Skatteverket sin del av fakturan. Detta sker normalt inom tio dagar. När den betalningen kommit in registreras betalningen på fakturan och den är därmed slutbetald.

Registrera kundens inbetalning

Registrera kundbetalning

Du registrerar kundens betalning precis som en vanlig delbetalning. På iPhone knackar du på knappen Registrera betalning. På fakturan i exemplet ovan är det totala restbeloppet på fakturan 8 621 kr, detta inkluderar alltså både skattereduktion och den del som kunden ska betala.

Kundbetalning
När betalningsfliken kommer upp är kundens betalning föreslagen (här 4 684 kr). Ändra datum till korrekt betaldatum och spara så är fakturan färdig för att skapa en ansökan från. Notera att kunden måste betala hela sin del av arbetskostnaden för att en ansökan ska kunna skapas automatiskt. Det går alltså inte att skapa automatiska ansökningar på delbelopp. Det bästa sättet att hantera detta är i stället att dela upp beloppen och skicka flera fakturor.

Registrera Skatteverkets betalning

När Skatteverkets betalning kommer in så kan den delbetalningen registreras. Fakturera Enkelt har två alternativa sätt att hantera denna inbetalning. Om du bara skickar någon enstaka rot- eller rutfaktura är det antagligen enklast att hantera inbetalningen som en vanlig delbetalning.

Skatteverkets betalning

Du letar då upp fakturan i fakturalistan under rubriken obetalda. Sedan knackar du på Registrera betalning som vanligt. Denna gång föreslår Fakturera Enkelt restbeloppet och markerar att det är en betalning från Skatteverket. Om beloppet stämmer behöver du bara ändra datumen till rätt betaldatum och spara så är allt klart.

Rotknapp

Om du har många fakturor som du ansökt för kan det vara enklare att hantera dem alla på ett samlat sätt. Det kan du göra genom att knacka på knappen märkt Rot eller Rut som finns vid sidan om knappen för Bokför i fakturalistan. Här kommer ansökningsdialogen upp och har du skapat ansökan antingen elektroniskt eller manuellt här så kan du snabbt få fram en lista på de personer som du sökt skattereduktion för i varje ansökan.

AnsökningslistaAnsökan

Genom att knacka på en ansökan i listan kommer du in en lista över de personer som ingår i ansökan. Här kan du se personens personnummer, vilken faktura det gäller och ansökt belopp. För att registrera skatteverkets betalning för en viss person knackar du helt enkelt på personen och då kommer betalningsdialogen för den aktuella fakturan upp. Sätt rätt betaldatum och spara så är fakturan klar.

Det kan ibland hända att Skatteverket inte betalar hela beloppet. Då matar du helt enkelt in det belopp som Skatteverket betalt. Det restbelopp som kvarstår ska kunden betala och när den betalningen sedan inkommer så registrerar du den som en vanlig delbetalning.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Fakturera Enkelt gör det enklare för företagaren

Nu är appen Fakturera Enkelt uppdaterad med stöd för Rot- och Rutfakturor. Det har varit ett av de vanligaste önskemålen från våra användare. Fakturera Enkelt var redan tidigare en populär app bland hantverkare och med stöd för Rot- och Rut-fakturor är det nu ännu fler som får möjlighet att använda sin iPhone eller iPad för fakturering.

Nyheter i version 2.0:

 • Stöd för Rot- och Rut-fakturor
 • Skapa ansökningar till Skatteverket direkt i appen
 • Kopiera tidigare faktura som ny faktura

För att skapa Rot- och Rut-fakturor aktiverar du Rot och Rut genom en inställning i fliken för inställningar.

Flera användare med Fakturera Enkelt

Vi är två personer som skapar fakturor, kan vi båda använda Fakturera Enkelt för att fakturera i samma företag? Det enklaste svaret på denna fråga är att båda användarna ställer in appen för samma företag. Sedan kan man använda separata fakturaserier genom att ställa in nästa fakturanummer till ett nummer så att användarna har var sin löpnummerserie att arbeta med.

Du kan ställa in nästa fakturanummer genom att gå till fliken inställningar och sedan välja Fakturering.
Nästa fakturanummer
Person A kanske använder ett startnummer på 1001 medan person B använder ett startnummer på 5001. På så sätt kan man hålla fakturanumren åtskilda. Om man också registrerar inbetalningar så måste dessa också göras på den enhet som fakturerade.

Bokföringstransaktionerna från varje användare kan sedan importeras till Adaro Bokföring eller annat bokföringsprogram.

Adaro Bokföring på Peder Skrivares skola

Peder Skrivares skola i Varberg är en av Sveriges tio största gymnasieskolor. Bland mycket annat erbjuder de ett aktivt ekonomiprogram. Som en del i undervisningen i ekonomi kommer man från höstterminen att använda Adaro Bokföring.

Kontakta email hidden; JavaScript is required om du också är intresserad av en skollicens för Adaro Bokföring.

Adaro lanserar faktureringsapp för iPhone och iPad

Fakturering för iPad och iPhone

Adaro lanserar idag Fakturera Enkelt, en app för fakturering på iPhone och iPad. Fakturera Enkelt gör det enkelt att fakturera från din iPhone eller iPad. Du skapar snabbt en faktura och kan sedan skicka den direkt från telefonen eller surfplattan.

Fakturera Enkelt är en komplett mobil lösning för din fakturering. Du kan enkelt registrera kundbetalningar och följa upp vilka fakturor som är obetalda. Översiktsvyn visar i diagramform hur mycket du fakturerat senaste året och annan viktig information.

Fakturering för iPad

När det är dags för bokföring sammanställer appen fakturor och betalningar till ett bokföringsunderlag som du kan skicka med e-post till din redovisningskonsult eller själv importera i ditt bokföringsprogram.

Fakturera Enkelt är en lokalt installerad app och kräver inga externa tjänster. Allting sker lokalt på din iPhone eller iPad.

Fakturera Enkelt är framtagen i ett samarbete mellan Adaro AB och Apptown Studio AB och finns att hämta på App Store nu.

Läs mer om Fakturera Enkelt här.

Mindre uppdatering av Adaro Bokföring

Mac App StoreDet populära bokföringsprogrammet Adaro Bokföring har fått en mindre uppdatering. Bland nyheterna märks möjligheten att tydligare kunna se vilka ändringar som eventuellt gjorts på ett verifikat.

Nyheter

 • Bläddra mellan revisioner av ett verifikat.
 • Förvald momsperiod för enskilda företag är nu ett år.
 • Marginalerna på utskrivna rapporter är bättre anpassade till standard.
 • Om ett verifikat balanserar sparas det direkt om man klickar på nytt verifikat. (Tidigare visades en varningsdialog.)
 • Menyvalet Radera företag visas nu även i arkiv-menyn. (Visades tidigare bara i kontext-menyn i företagslistan.)
 • Namnet på det installerade programmet har ändrats från Bokföring till Adaro Bokföring för att uppfylla Apples regelverk för Mac App Store.

Rättningar

 • Ett fel som gjorde att ingående balanser från en SIE-fil ibland importerades fel har rättats.
 • Jämförelseperioden i resultatrapporten visade tidigare fel period om föregående år var förlängt eller förkortat.
 • Rättat ett fel som kunde göra att saldon blev fel om man gjorde upprepade ändringar på ett verifikat.
 • Den elektroniska skattedeklarationen godkändes ibland inte eftersom vissa element kom i fel ordning.

Plus några mindre förbättringar och korrigeringar. Tack till alla kunder som rapporterat in problem eller önskemål!

Om du använder Safari kan du klicka här för att komma till uppdateringsdialogen.

Visa alla inlägg om uppdateringar av bokföringsprogrammet.

Hur många företag har du?

Om du är företagare och svarar två den frågan är du inte unik. Enligt Ekonomifakta.se som hämtat siffrorna från SCB så finns det ungefär en miljon företag i Sverige men bara en halv miljon företagare. I snitt så har alltså varje företagare två företag. Av alla företag är 75 % enmansföretag och 22 % så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda.

Det finns alltså väldigt många småföretagare som driver fler än ett företag. När vi designade Adaro Bokföring så hade vi detta i tankarna. Ett viktigt designmål var att programmet skulle vara överskådligt och att man lätt skulle kunna nå bokföringsprogrammets olika delar.

Bokföringsprogram Företagslista

Företagslistan i Adaro Bokföring

I Adaro Bokföring ligger dina företag alltid tillgängliga via ett klick. Det gör ditt arbete enklare och snabbare om du har flera företag eller om du kanske har en stiftelse eller förening som du sköter bokföringen för utöver ditt eget företag. Du kan ha fyra aktiva företag av olika typ samtidigt (fem om du tar bort övningsföretaget).

Till exempel så kan du välja in balansrapporten för ett företag. Med ett enkelt klick väljer du ditt andra företag och balansrapporten uppdateras med data från det företaget. Om båda företagen arbetar i samma år kommer rapporten till och med att behålla den valda perioden för båda företagen.