Adaros företagsblogg

Tips och intressanta nyheter

Ändra känsligheten i momskontrollen

En funktion som underlättar momshanteringen i Adaro Bokföring är möjligheten att få en varning redan innan verifikatet sparas om det är något på verifikatet som inte tycks stämma med inställningarna för momsrapporten. Om man upptäcker något fel så kan man åtgärda det innan verifikatet sparas och undviker då att felen upptäcks först när man ska redovisa momsen.

Momskontroll

Under vissa omständigheter vill man kanske skapa verifikat som momskontrollen tycker ser felaktiga ut. Är det bara något enstaka verifikat så är det enkelt att trycka på escape-tangenten eller klicka på Avbryt. Om man inte vill använda momskontrollen så kan den enkelt stängas av i inställningarna.

Stäng av momskontroll

Men det finns även en möjlighet att ändra känsligheten på momskontrollen. Normalt tillåter momskontrollen en avvikelse på två ören innan den varnar för att inte avrundningsfel ska påverka kontrollen. Om man ofta skapar verifikat med större avvikelser, till exempel om man öresavrundar fakturabelopp mot momsbeloppet, så kan man ändra denna avrundningsmarginal till ett större belopp.

För att ändra marginalen kan man använda sig av OS X kommandon för att ändra programinställningar från kommandoprompten. Öppna programmet Terminal som normalt finns under mappen Verktyg i programmappen. För att ändra momskontrollens marginal från 2 ören till 102 ören klistrar du sedan in följande kommandorad:
defaults write se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference -integer 102
och trycker retur.

Nu kommer momskontrollen både vid sparandet av verifikat och vid momsberedningen att tillåta avvikelser upp till 1 krona och två ören innan den varnar. För att återställa till standardvärden kan du ta bort inställningen igen:
defaults delete se.adaro.bookkeeping VATRoundAcceptedDifference

Kopiera faktura och mallfakturor i Fakturera Enkelt

I senaste versionen av Fakturera Enkelt införde vi möjligheten att kopiera en tidigare faktura. Det kan vara användbart om du till exempel skickar samma faktura varje månad. Att kopiera en faktura är enkelt: bara välj ut den faktura du vill kopiera i fakturalistan och knacka sedan på Skapa kopia. På iPad finns detta val i delningsmenyn uppe till höger och på iPhone finns det längst ned i fakturavyn.

Kopiera faktura

När du kopierat fakturan läggs en faktura med samma kund, fakturarader och inställningar upp som en ny preliminär faktura. Fakturadatum sätts till dagens datum och förfallodatum uppdateras naturligtvis också. Om du inte behöver ändra något så är fakturan klar att skickas. Men du kan byta till en annan kund, komplettera eller redigera fakturarader eller gör andra ändringar. Du kan alltså nu snabbt och enkelt skapa en faktura baserad på en tidigare faktura!

Mallfakturor

Men du kan också använda kopieringsfunktionen för att skapa mallfakturor. Sådana fakturor kan vara användbara om man ofta skickar samma faktura till flera kunder. Kanske säljer du paket av artiklar eller du vill ha speciella fakturatexter på vissa fakturor.

Ny kund

För att skapa en faktura att använda som mallfaktura kan du använda tricket att skapa en kund med mallfakturans namn: Låt oss kalla fakturamallen “Julpaket”. Vi lägger upp en kund med namnet Julpaket.

Fakturarader
Kopiera faktura

Nästa steg är helt enkelt att lägga upp fakturarader och texter så att fakturan ser ut som vi vill. När fakturan är klar så kommer den att ligga bland preliminära fakturor med namnet Julpaket.

Välj mallfaktura

När du sedan vill skapa en faktura med mallen som grund väljer du helt enkelt fakturan och skapar en kopia. Sedan väljer du in kundens namn på fakturan och den är klar att skicka!

Adaro Bokföring uppdaterat för Mavericks

Adaro Bokföring är nu uppdaterad och ska fungera ännu bättre på OS X 10.9, Mavericks. Förutom vissa förbättringar angående stabiliteten är nu rapportdelen anpassad för att hantera gester när det gäller storlek på rapporterna.

Nyheter i Adaro Bokföring 1.2.3:

 • Förbättrad stabilitet på OS X 10.9 Mavericks
 • Hanterar zoomgester i rapportvisningen
 • Importera SIE-fil genom att dra filen till bokföringsvyn
 • Läs in säkerhetskopia med dubbelklick
 • Mindre rättningar och förbättringar

För att kunna använda zoomgesterna i rapportvisningen krävs att man kör antingen OS X 10.8 eller 10.9. Du kan använda smart zoomning (knacka två gånger i snabbföljd med två fingrar på styrplattan) för att zooma in rapporten till lagom storlek för fönstret du använder. Gör samma gest igen för att gå tillbaka till standardläge.

Du kan enkelt zooma in och ut en rapport genom att nypa med två fingrar på styrplattan. Som tidigare kan du naturligtvis rulla rapporten med gester. Det finns också snabbkommando för att zooma ut och in. De ligger nu på CMD + och CMD – precis som för de flesta andra appar. Den tidigare stegvisa zoomningen har ersatts med menyval under menyn “Visa”.

SIE-filer kan nu enkelt importeras genom att man helt enkelt drar dem till bokföringsvyn i programmet. Dra och släpp en SIE-fil på verifikatgridden så kommer importdialogen automatiskt upp. Importen görs sedan på samma sätt som tidigare.

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt

Det är enkelt att skapa en Rot eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt. Hanteringen är flexibel och du kan till stor del själv bestämma hur du vill arbeta. Skickar du många rot- eller rutfakturor kan du skapa en elektroniska ansökningar som du skickar upp till skatteverket. Skapar du däremot bara någon enstaka sådan faktura kanske du istället vill skapa en manuell ansökan som du sedan använder som förlaga för din ansökan. Om du föredrar det kan du hantera ansökningarna helt separat och bara skapa fakturorna och registrera betalningarna i appen.

För att kunna göra Rot-fakturor i Fakturera Enkelt behöver du

 • Slå på Rot-fakturor i inställningarna
 • Skapa en faktura med typen Rot
 • Skriva en fakturarad som avser arbete för skattereduktion
 • Ange minst en person med personnummer som ska göra skattereduktionen

På fakturan kommer det att framgå hur mycket köparen (kunden) ska betala och hur mycket som kommer att sökas som preliminär skattereduktion från skatteverket. En text på fakturan visar också vilka personer som skattereduktionen avser och vilka belopp det gäller.

Aktivera rot- eller rutfakturor i inställningarna

RotrutInställningarRotInställning

Funktionerna för att hantera rot och rut är inte alltid aktiva. Om du vill arbeta med rot- och/eller rutfakturor kan du slå på dessa funktioner genom att gå till inställningsfliken för Rot och Rut. Här kan du också ändra nästa ansökningsnummer. Det kan vara bra om du kanske redan skickat ansökningar och vill hålla isär numren.

Elektroniska ansökningar i formen xml-filer kan tyvärr inte laddas upp direkt till Skatteverkets e-tjänster från en iPhone eller iPad. De måste först skickas till en dator. Här kan du lägga in en e-postadress så att du kan skicka filerna till dig själv eller någon annan som hanterar ansökningarna.

Skapa en rotfaktura

Rotfakturatyp

En rotfaktura skapas på samma sätt som en normal faktura förutom att man som fakturatyp väljer Rot-faktura. Denna typ visas bara om man aktiverat Rot i inställningarna.

RotartikelRot fakturarad
Man kan bara söka skattereduktion för kostnader som avser arbete. I Fakturera Enkelt kan du antingen skapa artiklar som avser arbete eller så anger du direkt på fakturaraden att det gäller arbete. Dessa rader markeras i fakturan med ett R för att det ska framgå vilka fakturarader som ligger till grund för beräkningen av den preliminära skattereduktionen.
Rotfaktura

Skapa en fördelning av skattereduktionen

Fördela skattereduktionFördela på flera personer
Om det är flera personer som ska dela på skattereduktionen kan du enkelt lägga till dem på fakturan och fördela beloppet emellan dem. Normalt gör appen en automatisk fördelning av beloppet på de personer som ingår på fakturan men du kan också skapa en manuell fördelning om alla personerna inte söker samma belopp.

Ofta är kunden på fakturan också den som söker skattereduktionen men det behöver inte vara så. Om kunden också söker skattereduktion kan du förenkla ditt arbete genom att redan i kundinformationen ange kundens personnummer (tänk på att årtalet i kundens personnummer skrivs med fyra siffror). Då föreslås kunden alltid som en av de personer som ingår i fördelningen.
Fastighetsbeteckning
För en rotfaktura måste man också ange vilken fastighet det gäller. Det gör du också i fördelningsdialogen. Fastighet anger man antingen som en fastighetsbeteckning eller, om det gäller en bostadsrättsförening, föreningens organisationsnummer samt lägenhetens beteckning.

För rutfakturor kan man förenkla arbetet genom att lägga upp personnumret direkt på kunden (tänk på att det måste vara med fyrsiffrigt årtal). Kunden kommer då automatiskt att vara den som skattereduktionen söks för och eftersom man inte behöver ange fastighet så behöver man inte öppna fördelningsdialogen alls.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Registrera betalningar för rot- och rutfakturor
Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Rot- och rutfakturor som du skickat och där kunden har betalt sin del av arbetskostnaden ligger till grund för en begäran om utbetalning från Skatteverket. Om du bara skapar någon enstaka rot- eller rutfaktura kanske du hanterar ansökan helt manuellt utanför appen. Det går naturligtvis bra och du kan registrera betalningar från kund och Skatteverket precis som vanliga delbetalningar.

Rotknapp
Du kan också använda dig av Fakturera Enkelts funktioner för att skapa ansökningar. De kan hjälpa dig antingen du vill skapa manuella eller elektroniska ansökningar. Du når ansökningsdialogen genom att knacka på Rot (eller Rut) ovanför fakturalistan.

Ansökningsfliken

I ansökningsdialogen kan du se tidigare ansökningar samt skapa nya ansökningar. Du kan också se eventuella fakturor som appen inte kan skapa ansökningar för. Det kan gälla fakturor som bara är delbetalda till exempel.

Visa ansökningsbara
Här visas en lista på de personer som en ansökan kommer att innehålla. Denna information hämtas från fördelningen av skattereduktion på de fakturor där kundens betalning är gjord. Inom parentes visas antalet fakturor som ansökan kan göras för.

Skicka elektronisk ansökan
Skapar en elektronisk ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan tyvärr inte laddas upp direkt till Skatteverket eftersom deras tjänster inte är kompatibla med iPhone och iPad. I stället skickas filen till en dator där man kan ladda upp filen.

Skapa manuell ansökan
Skapar en manuell ansökan baserad på de personer som förekommer på fakturor där kundens inbetalning är gjord. Ansökan kan sedan visas från listan över ansökningar och kan vara en hjälp när man fyller i Skatteverkets blankett.

En fördel med att skapa en manuell ansökan är att det kan förenkla arbetet med att pricka av inbetalningar när redovisningen kommer från Skatteverket.

Visa ej ansökningsbara
Här visas de rot- och rutfakturor där det av någon anledning inte finns tillräckligt mycket information för att skapa en ansökan. En kort informationstext visar vad som saknas. I bland kan fakturor hamna här tillfälligt, till exempel vid delbetalningar av kundens andel.

Om man vill ansöka om utbetalning för fakturor som ligger här måste den hanteringen göras utanför appen. Betalningar kan sedan registreras på vanligt sätt.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

Registrera betalningar för rot- och rutfakturor

Rot- och rutfakturor betalas normalt som två delbetalningar. Först registreras den betalning som kommer från kunden. Först därefter kan ansökan till Skatteverket om skattereduktion skickas in. När ansökan är godkänd betalar Skatteverket sin del av fakturan. Detta sker normalt inom tio dagar. När den betalningen kommit in registreras betalningen på fakturan och den är därmed slutbetald.

Registrera kundens inbetalning

Registrera kundbetalning

Du registrerar kundens betalning precis som en vanlig delbetalning. På iPhone knackar du på knappen Registrera betalning. På fakturan i exemplet ovan är det totala restbeloppet på fakturan 8 621 kr, detta inkluderar alltså både skattereduktion och den del som kunden ska betala.

Kundbetalning
När betalningsfliken kommer upp är kundens betalning föreslagen (här 4 684 kr). Ändra datum till korrekt betaldatum och spara så är fakturan färdig för att skapa en ansökan från. Notera att kunden måste betala hela sin del av arbetskostnaden för att en ansökan ska kunna skapas automatiskt. Det går alltså inte att skapa automatiska ansökningar på delbelopp. Det bästa sättet att hantera detta är i stället att dela upp beloppen och skicka flera fakturor.

Registrera Skatteverkets betalning

När Skatteverkets betalning kommer in så kan den delbetalningen registreras. Fakturera Enkelt har två alternativa sätt att hantera denna inbetalning. Om du bara skickar någon enstaka rot- eller rutfaktura är det antagligen enklast att hantera inbetalningen som en vanlig delbetalning.

Skatteverkets betalning

Du letar då upp fakturan i fakturalistan under rubriken obetalda. Sedan knackar du på Registrera betalning som vanligt. Denna gång föreslår Fakturera Enkelt restbeloppet och markerar att det är en betalning från Skatteverket. Om beloppet stämmer behöver du bara ändra datumen till rätt betaldatum och spara så är allt klart.

Rotknapp

Om du har många fakturor som du ansökt för kan det vara enklare att hantera dem alla på ett samlat sätt. Det kan du göra genom att knacka på knappen märkt Rot eller Rut som finns vid sidan om knappen för Bokför i fakturalistan. Här kommer ansökningsdialogen upp och har du skapat ansökan antingen elektroniskt eller manuellt här så kan du snabbt få fram en lista på de personer som du sökt skattereduktion för i varje ansökan.

AnsökningslistaAnsökan

Genom att knacka på en ansökan i listan kommer du in en lista över de personer som ingår i ansökan. Här kan du se personens personnummer, vilken faktura det gäller och ansökt belopp. För att registrera skatteverkets betalning för en viss person knackar du helt enkelt på personen och då kommer betalningsdialogen för den aktuella fakturan upp. Sätt rätt betaldatum och spara så är fakturan klar.

Det kan ibland hända att Skatteverket inte betalar hela beloppet. Då matar du helt enkelt in det belopp som Skatteverket betalt. Det restbelopp som kvarstår ska kunden betala och när den betalningen sedan inkommer så registrerar du den som en vanlig delbetalning.

Fler inlägg om rot- och rutfakturor i Fakturera Enkelt

Skapa en Rot- eller Rutfaktura i Fakturera Enkelt
Skapa ansökan om utbetalning för rot och rutfakturor

Fakturera Enkelt gör det enklare för företagaren

Nu är appen Fakturera Enkelt uppdaterad med stöd för Rot- och Rutfakturor. Det har varit ett av de vanligaste önskemålen från våra användare. Fakturera Enkelt var redan tidigare en populär app bland hantverkare och med stöd för Rot- och Rut-fakturor är det nu ännu fler som får möjlighet att använda sin iPhone eller iPad för fakturering.

Nyheter i version 2.0:

 • Stöd för Rot- och Rut-fakturor
 • Skapa ansökningar till Skatteverket direkt i appen
 • Kopiera tidigare faktura som ny faktura

För att skapa Rot- och Rut-fakturor aktiverar du Rot och Rut genom en inställning i fliken för inställningar.

Flera användare med Fakturera Enkelt

Vi är två personer som skapar fakturor, kan vi båda använda Fakturera Enkelt för att fakturera i samma företag? Det enklaste svaret på denna fråga är att båda användarna ställer in appen för samma företag. Sedan kan man använda separata fakturaserier genom att ställa in nästa fakturanummer till ett nummer så att användarna har var sin löpnummerserie att arbeta med.

Du kan ställa in nästa fakturanummer genom att gå till fliken inställningar och sedan välja Fakturering.
Nästa fakturanummer
Person A kanske använder ett startnummer på 1001 medan person B använder ett startnummer på 5001. På så sätt kan man hålla fakturanumren åtskilda. Om man också registrerar inbetalningar så måste dessa också göras på den enhet som fakturerade.

Bokföringstransaktionerna från varje användare kan sedan importeras till Adaro Bokföring eller annat bokföringsprogram.

Adaro Bokföring på Peder Skrivares skola

Peder Skrivares skola i Varberg är en av Sveriges tio största gymnasieskolor. Bland mycket annat erbjuder de ett aktivt ekonomiprogram. Som en del i undervisningen i ekonomi kommer man från höstterminen att använda Adaro Bokföring.

Kontakta email hidden; JavaScript is required om du också är intresserad av en skollicens för Adaro Bokföring.

Adaro lanserar faktureringsapp för iPhone och iPad

Fakturering för iPad och iPhone

Adaro lanserar idag Fakturera Enkelt, en app för fakturering på iPhone och iPad. Fakturera Enkelt gör det enkelt att fakturera från din iPhone eller iPad. Du skapar snabbt en faktura och kan sedan skicka den direkt från telefonen eller surfplattan.

Fakturera Enkelt är en komplett mobil lösning för din fakturering. Du kan enkelt registrera kundbetalningar och följa upp vilka fakturor som är obetalda. Översiktsvyn visar i diagramform hur mycket du fakturerat senaste året och annan viktig information.

Fakturering för iPad

När det är dags för bokföring sammanställer appen fakturor och betalningar till ett bokföringsunderlag som du kan skicka med e-post till din redovisningskonsult eller själv importera i ditt bokföringsprogram.

Fakturera Enkelt är en lokalt installerad app och kräver inga externa tjänster. Allting sker lokalt på din iPhone eller iPad.

Fakturera Enkelt är framtagen i ett samarbete mellan Adaro AB och Apptown Studio AB och finns att hämta på App Store nu.

Läs mer om Fakturera Enkelt här.